Комора

Управни одбор

Ажурирано 24.11.2017. године

Управни одбор је орган управљања Коморе у чијем саставу су заступљене све врсте здравствених установа, а обезбеђена је и њихова одговарајућа територијална заступљеност.

Управни одбор има 53 члана.

Мандат у Управном одбору чланица Коморе остварује преко свог представника који је, по правилу, директор здравствене установе или од стране директора овлашћено лице.

На конститутивној седници, Управни одбор, из својих редова, бира председника и заменика председника Управног одбора.

Управни одбор утврђује предлог Статута и других аката Коморе које усваја Скупштина, доноси акт о организацији и раду Стручне службе Коморе и Пословник о свом раду, одлучује о ангажовању средстава Коморе, учествује, заступајући интересе својих чланица, у поступку доношења општег акта којим се уређују услови, критеријуми и мерила за закључивање уговора са здравственим установама – чланицама Коморе приликом уговарања и финансирања здравствене заштите, покреће иницијативу за доношење закона и измене и допуне закона и других прописа и мера здравствене политике, бира и именује, на основу спроведеног јавног конкурса, секретара Коморе и разрешава га пре истека мандата, а обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Kоморе и другим општим актима Коморе.

Ради обављања одређених послова из своје надлежности и ефикаснијег рада, Управни одбор образује:

 

 • Комисију за примарни ниво здравствене заштите,
 • Комисију за секундарни ниво здравствене заштите,
 • Комисију за терцијарни ниво здравствене заштите,
 • Комисију за стандарде здравствених услуга и опреме и
 • Комисију за правна и економско-финансијска питања
 • Комисија за фармацију и фармакоекономију
 • Комисија за Институте и Заводе за јавано здравље
 • Комисија за Институте и Специјалне болнице за рехабилитацију

 

Чланови Управног одбора

 1. Институт за заштиту здравља деце и омладине Војводине, Нови Сад - проф. др Георгиос Константинидис, председник Управног одбора
 2. Дом здравља Савски венац - др Дубравка Миљуш, заменик председника Управног одбора
 3. Дом здравља Вождовац - др Невенка Величковић
 4. Дом здравља Шабац - др Јасмина Станковић
 5. Дом здравља Нови Сад - Др Веселин Бојат
 6. Дом здравља Шид - др Крсто Куреш
 7. Дом здравља Трстеник - др Радован Поповић
 8. Дом здравља Куршумлија - др Уранија Петровић
 9. Дом здравља Ваљево - др Завен Дер Хазарјан
 10. Апотека Сомбор - мр пх Десанка Витас
 11. Апотека Нови Сад - дипл. пх спец Нада Илић
 12. Апотека Бор - мр пх Татјана Виденовић
 13. Апотека Београд - спец. пхарм Јасминка Бјелетић
 14. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача - Прим др Александар Јокић
 15. Спец.бол. за болести зависности Београд - прим. др сци мед Мира Ковачевић
 16. Спец. болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" Сокобања - др Весна Милановић
 17. Спец. болница за рехабилитацију "Гамзиград" Зајечар - др Раде Костић
 18. Спец. бол. за болести штитасте жлезде и болести метаболизма "Златибор" - др Жељко Стакић
 19. Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" - мр др Дејан Станојевић
 20. Општа болница Суботица - др сци мед Слободан Пушкар
 21. Општа болница Зрењанин - др Јован Секулић
 22. Општа болница Сента - др Михаљ Вашаш
 23. Општа болница Панчево - др Слободан Овука
 24. Општа болница Пожаревац - др Данко Николић
 25. Општа болница Петровац на Млави - др Саша Милојевић
 26. Општа болница Јагодина - дипл. правник Милош Лукић
 27. Општа болница Ћуприја - др Слободан Гајић
 28. Општа болница Нови Пазар - др Мирсад Ђерлек
 29. Општа болница Пирот – др Горан Петровић
 30. Општа болница Лесковац - др Небојша Димитријевић
 31. Општа болница Краљево - мр сци мед др Зоран Мрвић
 32. Завод за јавно здравље Суботица - др Морана Миковић
 33. Завод за стоматологију Крагујевац - проф. др Ранко Голијанин
 34. Завод за јавно здравље Зајечар - Слађана Ристић
 35. Завод за јавно здравље Чачак - др Ана Мишовић
 36. Завод за јавно здравље Врање - др Светлана Стојановић
 37. Клиника за стоматологију Ниш- доц. др Александар Митић
 38. Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт" Београд - проф. др Снежана Ракић
 39. Инст. за кардиоваск. болести Војводине Сремска Каменица - проф. др Александар Реџек
 40. Институт за јавно здравље Крагујевац - др Драган Васиљевић
 41. Институт за трансфузију крви Србије – Др сци мед Градимир Богдановић
 42. Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Београд - проф. др Предраг Милојевић
 43. Институт за рехабилитацију Србије - прим др Снежана Костић
 44. Институт за јавно здравље Србије – прим. др Верица Јовановић
 45. Здравствени центар Кладово - др Борислав Петровић
 46. Здравствени центар Ужице - др Милош Божовић
 47. КБЦ "Бежанијска коса" Београд - др Марија Здравковић
 48. КБЦ "Звездара" Београд - проф. др Петар Сворцан
 49. Клинички центар Војводине Нови Сад - проф. др Петар Сланкаменац
 50. Клинички центар Ниш – проф. др Зоран Радовановић
 51. Клинички центар Србије- доц др Милика Ашанин
 52. Клинички центар Крагујевац - проф. др Предраг Саздановић
 53. Војномедицинска академија Београд - проф. др Мирослав Вукосављевић

Комисије Управног одбора

 

КОМИСИЈА ЗА ПРИМАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 1. Прим др Радиша Јокић, председник Комисије
  Дом здравља Ваљево
  Функција у здравственој установи: помоћник директора
 2. Мр пх Виолета Слобода, заменик председника Комисије
  Апотека Суботица
  Функција у здравственој установи: директор
 3. Др Балош Филип
  Дом здравља Житиште
  Функција у здравственој установи: спец. пнеумофтизиол.
 4. Слађана Ристић, дипл. ек.
  Завод за јавно здравље Зајечар
  Функција у здравственој установи: директор
 5. Др Милан Алимпић
  Дом здравља Бачка Паланка
  Функција у здравственој установи: помочник директора
 6. Др Мерима Атанасковић
  Дом здравља Сокобања
  Функција у здравственој установи: спец. гинек. и акуш.
 7. Прим др Вера Деретић Џунић
  Дом здравља Земун
  Функција у здравственој установи: служба за здравствену заштиту одраслих

КОМИСИЈА ЗА СЕКУНДАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 1. Др Милош Божовић, председник Комисије
  Здравствени центар Ужице
  Функција у здравственој установи: директор
 2. Др Зора Николић, заменик председника Комисије
  Општа билница Шабац
  Функција у здравственој установи: директор
 3. Прим др Мирослав Кендришић
  Општа болница Сремска Митровица
  Функција у здравственој установи:
 4. Пвале Лалић, дипл. правник
  Општа болница Сомбор
  Функција у здравственој установи: шеф одсека за опште послове
 5. Др Небојша Димитријевић
  Општа болница Лесковац
  Функција у здравственој установи: директор
 6. Др Весна Савић
  Здравствени центар Косовска Митровица
  Функција у здравственој установи: анестезиолог
 7. Др Горан Благојевић
  Здравствени центар Аранђеловац
  Функција у здравственој установи: директор

КОМИСИЈА ЗА ТЕРЦИЈАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 1. Прим др Биљана Обрадовић-Томашевић, председник Комисије
  Клиничко-болнички центар „Земун“ Београд
  Функција у здравственој установи: нач.сл.поликлинике (интерниста-реуматолог)
   
 2. Доц др Предраг Ерцег, заменик председника Комисије
  Клиничко-болнички центар "Звездара" Београд
  Функција у здравственој установи: помочник директора за кон. квал. струч. рада
 3. Др Емилија Несторовић
  Клинички центар Србије Београд
  Функција у здравственој установи: начелник одељења за транспл. срца
 4. Др Александра Димитријевић
  Клинички центар Крагујевац
  Функција у здравственој установи: помоћник директора
 5. Спец. др мед. Стеван Сомборац
  Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица
  Функција у здравственој установи: шеф одсека у поликлиничкој служби
 6. Боривоје Милошевић, дипл. ек.
  Клиника за стоматологију Ниш
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за економске послове
 7. Доц др Петар Оташевић
  Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Београд
  Функција у здравственој установи:

КОМИСИЈА ЗА ПРАВНА И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА

 1. Проф. др Мирослав Чавлин, председник Комисије
  Општа болница Суботица
  Функција у здравственој установи: пом.дир. за ек.-финанс.послове
 2. Весна Николић, дипл. ек., заменик председника Комисије
  Клинички центар Крагујевац
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за ек.-финас. послове
 3. Бранимир Таталовић, дипл. ек.
  Клинички центар Војводине, Нови Сад
  Функција у здравственој установи: директора за ек.-финас. послове
 4. Душан Рајковић, дипл. правник
  Институт за ортопед. хир. болести "Бањица" Београд
  Функција у здравственој установи: начелник службе за правне и опште послове
 5. Владе Вилотијевић, дипл.прав.
  Завод за јавно здравље Ужице
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за правне послове
 6. Зоран Јањушевић, дипл.ек.
  Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" Београд
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за економско-финансијске послове
 7. Мирјана Арсић, дипл.ек.
  Дом здравља Мерошина
  Функција у здравственој установи: начелник правне и економско-финансијске службе

КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И ОПРЕМЕ

 1. Проф др Зоран Милошевић, председник Комисије
  Институт за јавно здравље Ниш
  Функција у здравственој установи: начелник службе за статистику и информатику
 2. Др Мирјана Живковић-Шуловић, заменик председника Комисије
  Институт за јавно здравље Србије „Др М.Јовановић-Батут“ Београд
  Функција у здравственој установи: начелник центра за анализу, планирање и организацију
 3. Др Владимир Живановић
  Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић"
  Функција у здравственој установи: помоћник директора
 4. Др Јасмина Павловић Стојановић
  Завод за јавно здравље Панчево
  Функција у здравственој установи: специјалиста социјалне медицине
 5. Ивана Милановић, дипл. фарм.
  Апотека Крушевац
  Функција у здравственој установи: специјалиста фармакоекономије
 6. Др мед Мирјана Ранковски
  Дом здравља Ковин
  Функција у здравственој установи: помоћник директора
 7. Др мед Верица Павловић
  Дом здравља Бела Паланка
  Функција у здравственој установи: начелник службе за здравствену заштиту деце

КОМИСИЈА ЗА ФАРМАЦИЈУ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈУ

 1. Мр пх. спец. Јасна Анђелковић, председник Комисије
  Апотека Крагујевац
  Функција у здравственој установи: магистар фармације
 2. Мр пх. Славица Ботић, заменик председника Комисије
  Апотека Смедерево
  Функција у здравственој установи: директор
 3. Спец. фарм. Јасминка Бјелетић
  Апотека Београд
  Функција у здравственој установи: директор
 4. Дипл. фарм. Ивана Срдић
  Апотека Нови Сад
  Функција у здравственој установи: шеф одсека набавке
 5. Дипл. ек. Иван Павловић
  Апотека Ниш
  Функција у здравственој установи:шеф одељења фин. оперативе, плана и анализе
 6. Дипл. фарм. Александра Величковић
  Апотека Врање
  Функција у здравственој установи:начелник апотеке Сурдулица
 7.  Мр пх спец. Јулијана Ивановић
  Апотека Пожаревац
  Функција у здравственој установи:управник апотеке "Аескулап"

КОМИСИЈА ЗА ИНСТИТУТЕ И ЗАВОДЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

 1. Мр сци мед. др Периша Симоновић, председник Комисије
  Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут"
  Функција у здравственој установи: помоћник директора
 2. Др Ана Мишовић, заменик председника Комисије
  Завод за јавно здравље Чачак
  Функција у здравственој установи: директор
 3. Проф. др Ержебет Ач Николић
  Институт за јавно здравље Војводине Нови Сад
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за образовање и науч.истраж. делатност
 4. Асс мр сци. мед. др Драган Васиљевић
  Институт за јавно здравље Крагујевац
  Функција у здравственој установи: директор
 5. Мр сци. мед др Анђелија Нешковић
  Градски завод за јавно здравље Боеград
  Функција у здравственој установи:руководилац центра за анализу и план здравствене заштите
 6. Др Марија Гавриловић
  Завод за јавно здравље Ваљево
  Функција у здравственој установи:директор
 7.  Др Јовица Стојановић
  Завод за јавно здравље Врање
  Функција у здравственој установи:директор

КОМИСИЈА ЗА ИНСТИТУТЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 1. Проф. др Милица Лазовић, председник Комисије
  Институт за рехабилитацију Београд
  Функција у здравственој установи:
 2. Мр др Дејан Станојевић, заменик председника Комисије
  Специјална болница за лечење и рехабилитацију "Меркур" Врњачка Бања
  Функција у здравственој установи: директор
 3. Петар Пријовић
  Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Крушевац
  Функција у здравственој установи: помоћник директора за финансије
 4. Др Нада Јевтић
  Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача
  Функција у здравственој установи: начелник здравствене службе
 5. Др Љиљана Милојковић
  Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања"
  Функција у здравственој установи:начелник кошт. зглобног одељења деце
 6. Др Жељко Стакић
  Специјална болница за болести штитасте жлезде и бол. метаболизма "Златибор" Чајетина
  Функција у здравственој установи:директор
 7.  Дипл. правник Илонка Окош Ћуповић
  Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин
  Функција у здравственој установи:помоћник директора за опште и правне послове
Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid