Комора

Секретар Коморе

Ажурирано 20.06.2017. године

Секретар Коморе је одговоран за законитост рада Коморе и њене Стручне службе, заступа Комору у имовинским и другим правним пословима, организује, руководи и контролише обављање стручних послова у Комори и предузима мере за унапређење тих послова, предлаже Финансијски план Коморе и наредбодавац је за његово извршење, одговоран је за финансијско пословање Коморе, као и за примену Закона о раду за раднике у Стручној служби Коморе, доноси Правилник о систематизацији радних места Стручне службе Коморе и закључује колективни уговор у складу са законом, а надлежан је и за обављање других  послова утврђених законом, Статутом и општим актима Коморе.

Секретар за свој рад одговара Управном одбору и председнику Скупштине.

Секретар Коморе је Снежана Рашић Ђорђевић, дипл. економиста.

Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid