Комора

Стручна служба Коморе

Ажурирано 24.08.2012. године

Стручне, административне и помоћне послове Коморе и њених органа обавља Стручна служба Коморе.

На челу Стручне службе је Секретар Коморе.

Рад у Стручној служби организован је по секторима, и то:

  1. Сектор за економику здравства
  2. Сектор заједничких послова

и у оквиру одељења Стручне службе Коморе у Новом Саду.

Организација и рад Стручне службе спроводе се у јединственом процесу рада уз потпуну сарадњу и координацију њених организационих делова са циљем да се у обављању послова из њеног делокруга обезбеди стручност, ефикасност, рационалност, благовременост и професионалност.

У обављању својих послова, Стручна служба сарађује са стручним службама чланица Коморе, Министарства здравља, Републичког завода за здравствено осигурање и стручним службама других органа и организација, синдиката и др.

Организација и рад Стручне службе, као и послови из њеног делокруга утврђени су Статутом Коморе, Одлуком Управног одбора о организацији и раду Стручне службе Коморе и Правилником о систематизацији радних места Стручне службе Коморе.

Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid