Комора

О нама

Ажурирано 20.08.2012. године

Комора здравствених установа Србије је удружење здравствених установа основаних од стране Републике, аутономне покрајине или локалне самоуправе, у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа.

Циљ удружиавања здравствених установа у Комору одређен Законом о здравственој заштити је: унапређивање рада, економике пословања и остваривање других задатака и циљева од заједничког интереса (члан 163. Закона).

Статутутом Коморе уређена је унутрашња организација, састав, избор и начин одлучивања органа, финансирање и друга питања од заједничког интереса.

 

Најважнији задаци Коморе, одређени Статутутом Коморе су:

 • заступање заједничких интереса чланица Коморе у функционисању здравственог система, развојне и економске политике, пред државним и другим органима,
 • старање о развоју и квалитету система здравствене заштите, организације здравствене службе и система здравственог осигурања, у сарадњи са оргнима и организацијама које обављају делатност од интереса за здравствене установе,
 • покретање иницијативе за доношење закона, других прописа и мера здравствене политике,
 • учествовање у припреми за доношење закона и других прописа од интереса за чланице Коморе,
 • учествовање у поступку доношења општег акта којим се уређују услови, критеријуми и мерила за закључивање уговора са здравственим установама и за утврђивање накнаде за њихов рад за сваку календарску годину,
 • учествовање у поступку израде посебног колективног уговора за здравствену делатност,
 • давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа од интереса за чланице Коморе,
 • остваривање и усклађивање заједничких интереса чланица, заједничког планирања и др.,
 • пружање помоћи у изради програма рада и других општих аката, као и пружање непосредне стручне помоћи у примени закона и других прописа чланицама Коморе,
 • учествовање у доношењу норматива кадрова, норматива рада, стандарда здравствених услуга и рационалног коришћења капацитета средстава,
 • остваривање међусобне сарадње и поделе рада, као и других питања од заједничког интереса чланица Коморе,
 • остваривање и одржавање сарадње са сличним удружењима и асоцијацијама у иностравству,
 • унапређење информисања чланица Коморе и других заинтересованих субјеката преко сопственог информационог система и повезивања са одговарајућим информационим системима у земљи и иностранству, као и путем издавања посебног гласила Коморе,
 • организовање и координација обуке кадрова у здравству,
 • издавачка делатност од интереса за здравствену делатност и здравствене установе,
 • обављање и других послова и задатака утврђених законом, другим прописима и општим актима Коморе.

Комора здравствених установа Србије своје циљеве и задатке утврђене Статутом остварује преко својих органа, помоћних тела и Стручне службе.

 

Органи Коморе су:

 • Скупштина Коморе,
 • Управни одбор Коморе,
 • Надзорни одбор Коморе
 • Секретар Коморе

Скупштина Коморе је највиши орган Коморе и, по правилу , чине је директори здравствених установа чланица Коморе.

Управни одбор, као орган управљања Коморе има педесет три члана, који су такође, по правилу, директори здравствених установа. У Управном одбору су заступљене све врсте здравствених установа, а обезбеђена је и одговарајућа територијална заступљеност.

Управни одбор Коморе, ради ефикаснијег рада и обављања одређених послова из своје надлежности, је образовао пет комисија: Комисију за примарни ниво здравствене заштите, Комисију за секундарни ниво здравствене заштите, Комисију за терцијарни ниво здравствене заштите, Комисију за стандарде здравствених услуга и опреме и Комисију за правна и економско-финансијска питања.

Стручне, административне и помоћне послове Коморе обавља Стручна служба Коморе. На челу Стручне службе је Секретар Коморе.

Седиште Коморе је у Београду, Хајдук Вељков венац 4 - 6 , тел. 011/3622-523.

Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid