Комора

Статут Коморе здравствених установа Србије

Ажурирано 23.12.2016. године

На основу члана 163. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012) и чл. 10. ст. 2. тач.1. Статута Коморе, Скупштина Коморе здравствених установа Србије је на седници одржаној 6. марта 2007. године  донела, а на седницама одржаним 5. априла 2012. и 19. марта 2014. године изменила и утврдила пречишћени

 

СТАТУТ

КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.


Комора здравствених установа Србије (у даљем тексту: Комора) је удружење здравствених установа и других правних лица која обављају здравствену делатност у Републици Србији.  

Удруживањем у Комору, чланице Коморе остварују своје заједничке циљеве и то унапређивање рада, економике пословања и друге задатке и циљеве од заједничког интереса у складу са законом, другим прописима и овим Статутом.

 

Члан 2.


Комора је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које има на основу закона и овог Статута.

Комора, у правном промету са трећим лицима, иступа у своје име и за свој рачун.

На основу посебних овлашћења, Комора иступа у своје име и за рачун чланице Коморе или у име и за рачун чланице, даваоца овлашћења.

Комора у правном промету одговара за своје обавезе свом својом имовином.

Комора послује под називом: Комора здравствених установа Србије - Београд.

Седиште Коморе је у Београду, улица Хајдук Вељков венац 4 - 6.

Комора може, ради ефикаснијег рада и функционисања, оснивати одељења Коморе, на регионалном принципу.

Комора има текући рачун.

 

Члан 3.


Имовину Коморе чине: право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска и неимовинска права.

 

Члан 4.


Комора има печат и штамбиљ.

Печат је округлог облика, пречника 30 мм, на коме је ћириличним писмом, по ободу, исписано: ''Комора здравствених установа Србије'', а по пречнику, седиште Коморе.

Штамбиљ је правоугаоног облика, димензија 30х60 мм, на коме је ћириличним писмом исписан текст из става 2. овог члана и седиште, са простором за број деловодног протокола и датум.

Печат и штамбиљ Коморе који се користе у организационој јединици ван седиштва Коморе, осим текста из става 2. овог члана садрже и седиште организационе јединице.

За употребу печата одговоран је секретар Коморе односно лице које он овласти.

Комора има заштитни знак – лого, чији визуелни идентитет утврђује Управни одбор Коморе.

 

Члан 5.


Пословима Коморе управљају чланице Коморе преко својих представника у органима и радним телима Коморе, бираним на начин утврђен овим Статутом.

 

II ДЕЛАТНОСТ КОМОРЕ


Члан 6.


Делатност Коморе, као удружења здравствених установа (пословних субјеката – под шифром 94.11 у Класификацији делатности),  је:

-   развој и унапређење рада и економике пословања чланица Коморе,

- заступање заједничких интереса чланица Коморе у целини или дела чланица Коморе у функционисању здравственог система, развојне и економске политике, пред државним и другим органима,

- старање о развоју и квалитету система здравствене заштите, организације здравствене службе и система здравственог осигурања, у сарадњи са органима и организацијама које обављају делатност од интереса за здравствене установе,

- покретање иницијативе за доношење закона, других прописа и мера здравствене политике,

- учествовање у припреми за доношење закона и других прописа од интереса за чланице Коморе,

- учествовање у поступку доношења општег акта којим се уређују услови, критеријуми и мерила за закључивање уговора са здравственим установама и за утврђивање накнаде за њихов рад за сваку календарску годину,

- учествовање у поступку израде посебног колективног уговора за здравствену делатност,

- давање мишљења на нацрте и предлоге закона и других прописа од интереса за чланице Коморе,

- остваривање и усклађивање заједничких интереса чланица, заједничког планирања и др.,

- пружање помоћи у изради програма рада и других општих аката, као и пружање непосредне стручне помоћи у примени закона и других прописа чланицама Коморе,

- учествовање у доношењу норматива кадрова, норматива рада, стандарда здравствених услуга и рационалног коришћења капацитета средстава,

- остваривање међусобне сарадње и поделе рада, као и других питања од заједничког интереса чланица Коморе,

 - остваривање и одржавање сарадње са сличним удружењима и асоцијацијама у иностранству,

- унапређење информисања чланица Коморе и односа с јавношћу  преко сопственог информационог система и повезивања са одговарајућим информационим системима у земљи и иностранству, као и путем издавања посебног гласила Коморе,

- организовање и координација обуке кадрова у здравству,

- издавачка делатност од интереса за здравствену делатност и здравствене установе,

- обављање и других послова и задатака утврђених законом, другим прописима и општим актима Коморе.

Послови из надлежности Коморе, утврђени законом, овим Статутом и другим општим актима Коморе, остварују се и извршавају на начин и по поступку који је предвиђен овим Статутом и другим општим актима Коморе.

 

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНИЦА КОМОРЕ


Члан 7.


Чланице Коморе су равноправне у правима, обавезама и одговорностима Коморе.

Пуноправна чланица Коморе је здравствена установа која је на основу одлуке свог надлежног органа приступила Комори и прихватила Статут Коморе.

Одлуку о приступању верификује Управни одбор Коморе.

Права, обавезе и одговорности чланица Коморе су да:

- управљају пословима Коморе,

- бирају органе Коморе,

- раде на извршавању задатака из делатности Коморе и њеног плана рада,

- покрећу иницијативу за доношење закона и других прописа и учествују у њиховој примени, као и предлагању и спровођењу здравствене политике,

- придржавају се овог Статута, општих аката и других одлука органа Коморе,

- користе стручну помоћ, као и услуге Коморе, у складу са законом и овим Статутом,

- обезбеђују средства за рад Коморе.

Задатке Коморе остварују њене чланице непосредно или учешћем у раду органа Коморе.

 

Члан 8.


Чланство у Комори престаје:

1. иступањем, са отказним роком од 3 месеца,

2. престанком постојања - одлуком надлежног органа о укидању здравствене установе,

3. искључивањем због неплаћања чланарине за 3 и више месеци,

Одлуку о искључењу, из тачке 3. овог члана, доноси Управни одбор Коморе.

 

IV ОРГАНИ КОМОРЕ


Члан 9.


Органи Коморе су:

- Скупштина Коморе,

- Управни одбор Коморе,

- Надзорни одбор Коморе,

- Секретар Коморе.

 

1. Скупштина Коморе

 

Члан 10.


Скупштина Коморе је највиши орган Коморе и чине је, по правилу, директори чланица Коморе.

Скупштина Коморе, у оквиру своје надлежности:

а) доноси и усваја:

1. Статут Коморе,

2. План рада Коморе,

3. Финансијски План Коморе,

4. Годишњи извештај о раду Коморе,

5. Годишњи извештај о финансијском пословању Коморе,

6. Одлуку о основици, стопи, начину и роковима плаћања чланског доприноса,

7. Одлуку о образовању својих Комисија и других радних тела,

 8. Извештаје о раду скупштинских органа и тела,

9. Пословник о свом раду,

б) на предлог Кадровске комисије или на образложени предлог десет чланица Коморе, утврђује састав Управног одбора и Надзорног одбора, бира и разрешава председника и заменика председника Скупштине,

в) обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима Коморе.

 

Члан 11.


 Своје право гласа у Скупштини Коморе директор чланице Коморе може овлашћењем пренети и на друго лице.

 

Члан 12.


Скупштина Коморе из својих редова бира председника и заменика председника Скупштине, на период од 4 године.

Председник и заменик председника Скупштине за свој рад одговарају Скупштини Коморе.

Председник Скупштине Коморе представља Комору, сазива и води седнице Скупштине, стара се о примени Статута Коморе, Пословника о раду Скупштине, потписује одлуке и друга акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене у Пословнику о раду Скупштине.

Заменик председника Скупштине Коморе замењује председника у случају његове одсутности или спречености.

Седницом, у случају одсутности председника и заменика председника Скупштине Коморе, председава члан кога изабере Скупштина Коморе.

 

Члан 13.


Скупштина Коморе ради у седницама.

Скупштину Коморе сазива председник Скупштине који и руководи њеним радом.

Скупштина може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине чланова Скупштине.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине.

Седнице Скупштине, по правилу, се одржавају једанпут годишње.

Сазивање седнице Скупштине могу захтевати: једна петина чланица Коморе, Управни одбор, Надзорни одбор.

 

2. Управни одбор

 

Члан 14.

 

Управни одбор је орган управљања Коморе.

Састав Управног одбора утврђује Скупштина.

При утврђивању састава Управног одбора, Скупштина је дужна да води рачуна о заступљености свих врста здравствених установа, као и да обезбеди одговарајућу територијалну заступљеност, с тим што се територијална заступљеност обезбеђује избором најмање једног представника из свих округа у Републици Србији.

Управни одбор има 53 члана.

 Управни одбор на конститутивној седници, из својих редова, бира председника и заменика председника Управног одбора.

 Председник Управног одбора сазива и води седнице Управног одбора, стара се о примени Статута Коморе и Пословника о раду Управног одбора, потписује одлуке и друга акта која доноси Управни одбор и обавља друге послове утврђене у Пословнику о раду Управног одбора.

Мандат у Управном одбору чланица Коморе остварује преко свог представника, који је по правилу директор здравствене установе или од стране директора овлашћено лице.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, са могућношћу поновног избора.

 

Члан 15.

 

Управни одбор ради у седницама које се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.

Управни одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Управног одбора.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова Управног одбора, а уколико приликом одлучивања дође до једнаке поделе гласова, процедура гласања ће се поновити до доношења одлуке већином гласова.

 

Члан 16.


Управни одбор у оквиру своје надлежности:

1. утврђује предлоге за Скупштину:

            - Статута Коморе,

            - Плана рада Коморе,

            - Годишњег Извештаја о раду Коморе

- Финансијског плана Коморе,

            - Годишњег финансијског извештаја Коморе,

            - Одлуке о основици, стопи, начину и роковима плаћања чланског

 доприноса,

2. доноси:

            - Одлуку о ангажовању средстава Коморе,

            - План набавке основних средстава Коморе,

            - Одлуку о отуђивању основних средстава Коморе,

            - Акт о организацији и раду Стручне службе,

            - Одлуку о образовању повремених Комисија и других радних тела,

            - Одлуку о службеним путовањима у иностранству,

            - Пословник о свом раду,

3. учествује, у интересу чланица Коморе, у поступку доношења општег акта којим се уређују услови, критеријуми и мерила за закључивање уговора са чланицама - здравственим установама, приликом уговарања и финансирања здравствене заштите,

4. покреће иницијативу за доношење закона и измене и допуне закона, као и других прописа и мера здравствене политике,

5. бира и именује, на основу спроведеног јавног конкурса, секретара Коморе,

6. разрешава секретара Коморе пре истека мандата,

7. разматра питања од значаја за здравство у целини и о томе доноси одлуке, утврђује ставове и предузима мере и активности за њихову реализацију,

8. заступа итересе чланица Коморе пред органима власти и другим органима, организацијама и асоцијацијама,

9. заступа интересе чланица Коморе код закључивања посебних и колективних уговора код послодавца, полазећи од заједнички заузетих ставова,

10. прати извршење послова Стручне службе Коморе и предузима мере за унапређење рада Стручне службе,

11. обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима Коморе.

 

3. Надзорни одбор Коморе

 

Члан 17.

 

Надзорни одбор врши контролу законитости рада и пословања у Комори, а нарочито:

- спровођење Статута и других општих аката Коморе и одлука Скупштине и Управног одбора,

- остваривање права и извршавање обавеза чланица Коморе,

- коришћење средстава Коморе, њено финансијско пословање,

- извршење права и обавезе Стручне службе Коморе сагласно овом Статуту и другим општим актима Коморе,

- рад секретара Коморе и његовог помоћника.

Надзорни одбор обавља и друге послове које му стави у задатак Скупштина Коморе и на сопствену иницијативу.

 

Члан 18.

 

Надзорни одбор Коморе има пет чланова чији састав утврђује Скупштина Коморе из реда представника чланица Коморе.

На конститутивној седници Надзорног одбора, чланови Надзорног одбора, из својих редова, бирају председника и заменика председника Надзорног одбора.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Надзорни одбор је за свој рад одговоран Скупштини Коморе.

 

4. Секретар Коморе

 

Члан 19.

 

Секретар Коморе:

- одговоран је за законитост рада Коморе и њене Стручне службе,

- заступа Комору у имовинским и другим правним пословима,

- организује, руководи и контролише обављање стручних послова у Комори и предузима мере за унапређење тих послова,

- предлаже Финансијски план Коморе и наредбодавац је за извршење Финансијског плана Коморе,

- стара се о припремама седница органа Коморе и о извршењу одлука и других аката тих органа,

- одговоран је за финансијско пословање Коморе,

- одговоран је за примену Закона о раду за раднике у Стручној служби Коморе,

- доноси Правилник о систематизацији радних места Стручне службе Коморе,

- по питањима материјалног и радно-правног статуса радника у Стручној служби Коморе остварује сарадњу са Синдикатом Стручне службе, сагласно Општем колективном уговору и закључује колективни уговор у складу са законом,

- подноси Извештај о раду Стручне службе,

- подноси годишњи финансијски извештај о пословању Коморе,

- на основу Плана набавке основних средстава, доноси одлуку о набавци основних средстава Коморе и одговоран је Управном одбору Коморе за спровођење Плана набавке основних средстава Коморе,

- врши и друге послове утврђене законом, Статутом и општим актима Коморе.

У вршењу послова из свог делокруга, секретар Коморе самостално доноси одлуке и одговоран је за свој рад Управном одбору и Председнику Скупштине.

Поједина овлашћења из свог делокруга, сескретар Коморе може пренети на запослене из Стручне службе Коморе распоређене на радна места са посебним овлашћењима и одговорностима.

 

Члан 20.

 

Секретар Коморе бира се путем јавног конкурса, који се објављује у једном од дневних или службених листова.

Секретара Коморе бира Управни одбор на предлог Конкурсне комисије на мандатни период од 4 године, са могућношћу поновног избора.

Конкурсну комисију за избор секретара Коморе, коју чине председник и 4 члана, именује Управни одбор.

 

Члан 21.

 

За секретара Коморе може бити изабран кандидат, који поред законом прописаних услова, испуњава и следеће посебне услове:

да има високу стручну спрему здравствене, економске или правне струке и запажене резултате у здравству.

 

Члан 22.

 

Конкурс за именовање секретара Коморе расписује Управни одбор Коморе најкасније 3 месеца пре истека времена на које је секретар именован, у складу са законом.

Конкурсна комисија утврђује да ли пријављени кандидати испуњавају услове конкурса и већином од укупног броја својих чланова одлучује се за кандидата кога, уз образложење, предлаже Управном одбору за секретара Коморе.

 

Члан 23.

 

Ако на место секретара Коморе није благовремено могао бити именован кандидат или није изабран предложени кандидат, Управни одбор именује вршиоца дужности секретара Коморе најдуже на рок од годину дана.

Вршилац дужности секретара Коморе има све дужности и права као и секретар Коморе.

 

Члан 24.

 

Управни одбор Коморе може, на предлог секретара Коморе, именовати помоћника секретара Коморе.

За свој рад помоћник секретара одговара секретару Коморе и Управном одбору Коморе.

 

Члан 25.

 

Секретар Коморе може бити разрешен и пре истека мандата у случајевима предвиђеним законом и то на образложени предлог: најмање десет чланица Коморе или пет чланова Управног одбора или Надзорног одбора Коморе, у случају:

1. ако не врши своју дужност у складу са законом, овим Статутом и општим актима и одлукама органа Коморе,

2. ако услед његовог рада или нерада наступе штетне последице за Комору или чланице Коморе.

Одлуку из става 1. овог члана доноси Управни одбор.

 

Члан 26.

 

Секретар Коморе за време трајања свог мандата је у сталном радном односу, са пуним радним временом у Комори и своје функције обавља професионално као једино занимање.

 

Престанак мандата у органима Коморе


Члан 27.

 

Мандат председнику и заменику председника Скупштине Коморе, председнику и заменику председника Управног одбора престаје пре истека времена на које је изабран:

- ако поднесе оставку,

- ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката Коморе, односно због неуредног присуствовања седницама Скупштине, Управног одбора и због вршења активности супротно интересима чланица Коморе,

- ако му престане радни однос у здравственој установи.

У случају престанка мандата по основу из става 1. овог члана, мандат новоизабраног лица траје до истека мандата претходника.

 

V ПОМОЋНА ТЕЛА КОМОРЕ


1. Комисије Скупштине


Члан 28.


Ради обављања послова из своје надлежности Скупштина Коморе образује:

1. Статутарну комисију,

2. Кадровску комисију.

Комисије, из става 1. овог члана, чине председник и 8. чланова-представника чланица Коморе, који се бирају на период од 4. године.

Надлежност и начин рада комисија из става 1. овог члана и друга питања од интереса за њихов рад, утврђују се Пословником о раду Скупштине Коморе.

Скупштина Коморе може посебном одлуком образовати и друге комисије и радна тела, као и повремена радна тела, са мандатом и задатком одређеним одлуком о њиховом образовању.

 

2. Комисије Управног одбора


Члан 29.


Управни одбор Коморе, ради ефикаснијег рада и обављања одређених послова из своје надлежности, образује:

1. Комисију за примарни ниво здравствене заштите,

2. Комисију за секундарни ниво здравствене заштите,

3. Комисију за терцијарни ниво здравствене заштите,

4. Комисију за стандарде здравствених услуга и опреме,

5. Комисију за правна и економско-финансијска питања,

Комисије, из става 1 овог члана, чине председник и 6 чланова - представника чланица Коморе, који се бирају на период од 4. године.

Пословником о раду Управног одбора ближе се утврђује надлежност и начин рада комисија и друга питања од интереса за њихов рад.

Управни одбор, по потреби, може образовати и повремене комисије и радна тела, са мандатом и задатком одређеним одлуком о њиховом образовању.

 

VI СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КОМОРЕ


Члан 30.


Средства за рад Коморе обезбеђују се из:

- чланског доприноса чланица Коморе,

- на основу посебних уговора за обављање послова из делатности Коморе (израда одређених елабората и сл.),

- прихода из других извора (донација),

- прихода добијених по основу обављања маркетиншких послова.

 

Члан 31.


Финансијским планом Коморе утврђују се укупна потребна средства за рад Коморе у току календарске године, у складу са Планом рада.

Финансијски план Коморе доноси се, по правилу, на крају године за наредну годину.

 

Члан 32.


Средства Коморе воде се на текућем рачуну код пословне банке.

 

VII ЈАВНОСТ РАДА КОМОРЕ


Члан 33.


Јавност рада Коморе обезбеђује се у доступности раду свих органа Коморе и других тела Коморе, као и достављањем информација или извештаја о раду Коморе својим чланицама и другим органима и организацијама са којима Комора сарађује.

 

Члан 34.


Представници средстава јавног информисања могу присуствовати седницама органа Коморе и радних тела у Комори.

Ради заштите интереса својих чланица и здравства у целини, органи Коморе могу, изузетно, одлучити да одређена питања разматрају и решавају без присуства представника јавног информисања.

 

Члан 35.

 

Председник Скупштине, председник Управног одбора и секретар Коморе, односно лице које секретар овласти, даје информације о раду Коморе, у складу са одлукама и ставовима заузетим у органима Коморе и одговоран је за истинитост датих података.

Органи Коморе одређују посебном одлуком које исправе и подаци представљају пословну тајну и чије би саопштавање неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима Коморе и њених чланица.

 

VIII СТРУЧНА СЛУЖБА КОМОРЕ


Члан 36.


Стручне, административне и помоћне послове Коморе и њених органа обавља Стручна служба Коморе.

Стручна служба Коморе:

 - обавља стручне послове на спровођењу Статута, одлука, закључака и других аката органа Коморе,

- припрема информације, анализе, нацрте општих и других аката за потребе Коморе и њених чланица,

 - израђује анализу финансијског пословања здравствених установа, као и посебне анализе из наведене области,

- пружа стручну помоћ чланицама Коморе непосредно или преко организованих облика (саветовања, семинара, стручно-консултативних састанака и сл.),

- даје иницијалне предлоге за доношење или промену законских и других прописа од интереса за чланице Коморе,

 - израђује моделе општих аката здравствених установа,

- обавља стручно-административне послове око издавања часописа Коморе - ''Здравствена заштита'' и ''Билтен''-а Коморе,

- обавља и друге послове које јој повере органи Коморе.

Стручна служба Коморе у обављању својих послова сарађује са стручним службама чланица Коморе, републичких, покрајинских и органа локалне самоуправе надлежних за послове здравства, стручним службама других органа и организација, синдиката и др.

 

Члан 37.


Организација и рад Стручне службе Коморе уређују се актом о организацији и раду Стручне службе.

 

IX ОПШТИ АКТИ КОМОРЕ


Члан 38.


Општи акти Коморе су: Статут Коморе, правилници, пословници, препоруке, ставови и смернице, које у обављању својих послова доносе органи Коморе.

 Када на општи начин уређују одређена питања, општи акти су и одлуке и закључци органа Коморе.

 

Члан 39.

 

Статут Коморе доноси Скупштина Коморе, на предлог Управног одбора, уз претходно прибављено мишљење Статутарне комисије.

 

Члан 40.

 

Иницијативу за измене и допуне Статута и других општих аката могу покренути:

1. Управни одбор,

2. Надзорни одбор,

3. Чланица Коморе,

4. Статутарна комисија,

 

Члан 41.

 

Измене и допуне Статута Коморе врше се на исти начин и по поступку утврђеном за његово доношење.

 

Члан 42.

 

Сви општи акти Коморе морају бити у складу са Статутом Коморе.

Статут Коморе и други општи акти Коморе ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у “Билтену” Коморе, а из посебно оправданих разлога орган који га доноси може одредити да ступи на снагу и у краћем року.

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 43.

 

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Коморе здравствених установа Србије од 18.01.1996. године.

 

    

                                                                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                          Мр др Дејан Станојевић

 

Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid