Комора

Одлука о организацији и раду Стручне службе Коморе Здравствених Установа Србије

Ажурирано 24.08.2012. године

На основу члана 16. ст.1. тачка 2. алинеја 4. Статута Коморе здравствених установа Србије, Управни одбор Коморе на својој 4. седници одржаној дана 12.12.2007. год. донео је:

 

Одлуку о организацији и раду Стручне службе Коморе Здравствених Установа Србије

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о организацији и раду Стручне службе Коморе здравствених установа Србије (у даљем тексту: Одлука) у складу са Статутом Коморе утврђују се:

 • послови и задаци Стручне службе
 • унутрашња организација Стручне службе
 • организација рада Стручне службе

Члан 2.

Организација и рад Стручне службе, организују се и спроводе у јединственом процесу рада у циљу да се у обављању послова из њеног делокруга обезбеди стручност, ефикасност, рационалност, благовременост и професионалност.

Члан 3.

Стручна служба обавља послове и задатке утврђене Статутом Коморе, другим општим актима, Плановима рада Коморе и посебним Одлукама Управног одбора Коморе.

 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Члан 4.

Ради обављања послова и задатака из члана 3. ове Одлуке, у Стручној служби организује се рад по секторима, као организационим облицима, и то:

 1. Сектор за економику здравства
 2. Сектор заједничких послова

Одељење Стручне службе Коморе у Новом Саду обавља послове из ове Одлуке и послове и задатке утврђене Статутом Коморе, другим општим актима, Плановима рада Коморе и посебним Одлукама Управног одбора Коморе, у складу са актом о систематизацији послова и радних места Стручне службе Коморе.

Члан 5.

У оквиру Сектора за економику здравства нарочито се обављају следећи послови:

 • припремање информација и елабората о финансијском стању и пословању здравствених установа, финансирању здравствених установа, спровођењу уговора о финансирању здравствене заштите,
 • давање иницијалних предлога за доношење или промену одлука изакључака органа Коморе који се односе на финансирање здравствене заштите и критеријуме и мерила за уговарање здравствене заштите,
 • припремање иницијалних предлога за доношење норматива кадрова, норматива рада, стандарда здравствених услуга и предузимање других мера с циљем рационалног коришћења ресурса здравствених установа,
 • пружање помоћи у изради планова рада и других општих аката здравствених установа,
 • припремање извештаја о пословању Коморе и планских докумената и општих аката за потребе Коморе,
 • обављање инструктивно-саветодавних послова из области финансирања здравствене заштите укључујући и рачуноводствено-финансијске послове,
 • припремање иницијалних предлоге за доношење и измену законских идругих прописа који се односе на уговарање и финансирање здравствене заштите,
 • обезбеђивање стручне помоћи члановима арбитраже из здравствених установа,
 • обављање и других стручних послова на спровођењу Статута, других акатаКоморе, одлука и закључака органа управљања и њихових радних тела, као и других послова, који по својој природи припадају овом Сектору.

Члан 6.

У оквиру Сектора заједничких послова нарочито се обављају следећи послови:

 • стручна и организациона припрема седница органа и радних тела Коморе,
 • праћење примене законских и других прописа који се примењују у здравственим установама и иницирање њихових промена,
 • припремање иницијалних предлоге за доношење или промену законских и других прописа који се односе на радно правни статус запослених у здравственим установама,
 • одржавање информационог система Коморе и предузимање мера на унапређењу информисања чланица Коморе,
 • припремање анализа, информација и модела општих и других аката за потребе Коморе и њених чланица,
 • пружање стручне помоћи чланицама Коморе непосредно или преко организованих облика (саветовања, семинара и стручно-консултативних састанака и сл.),
 • вођење потребне евиденције о броју и врсти здравствених установа, броју и квалификационој структури запослених у здравственим установама,
 • обављање општих, кадровско-персоналних, техничких, дактилографских и других послова за потребе Коморе.

У оквиру Сектора организује се група заједничких послова Стручне службе за:

 • обављање рачуноводствених послова за потребе Коморе,
 • обављање стручних и других послова који се односе на издавачку делатност Коморе.

 

РАД СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Члан 7.

Рад Стручне службе одвија се у јединственом процесу рада уз потпуну сарадњу и координацију њених организационих делова.

Члан 8.

Стручна служба извршава послове у роковима и на начин како је то утврђено Статутом, другим општим актима, Планом рада Коморе или у посебним одлукама органа управљања.

Члан 9.

У извршавању својих послова, Стручна служба сарађује и са другим стручним службама утврђеним у члану 36. став 3. Статута Коморе.

Члан 10.

Радом Стручне службе руководи секретар Коморе, који истовремено организује и контролише њен рад и предузима мере за унапређење њеног рада.

Члан 11.

Све послове Стручне службе утврђене у члану 3. и 8. ове Одлуке обављају радници Стручне службе чији број, степен стручне спреме одређене врсте занимања, потребна знања и способности и друге услове за рад на одређеном радном месту утврђује секретар Коморе, у посебном општем акту о систематизацији послова и радних места Стручне службе.

Члан 12.

Ради извршења појединих стручних послова из плана рада Коморе, који захтевају мултидисциплинарни приступ, а нису сталног већ привременог карактера, па зато са таквим стручњацима не располаже Комора, секретар Коморе може исте ангажовати у циљу благовременог и квалитетног обављања тих послова, на начин предвиђен законом.

Члан 13.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и раду Стручне службе Коморе здравствених установа Србије од 16.09.1996. године и њене допуне од 26.10.1998. године.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања на огласној табли Коморе.

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Прим. др Илија Трипковић

 

Ова интернет презентација има валидан XHTML и CSS код, што омогућава преглед у већини савремених претраживача.
Valid XHTML Valid